ROAD SHOW 2017

My a naše bezpečnost

Cyklus 14 odborných debat a diskusí s veřejností v jednotlivých krajích České republiky na téma zajištění obrany a bezpečnosti ČR,

schopností země čelit krizovým situacím a možností efektivní ochrany obyvatelstva

 
ROADSHOW 2017
ZÁKLADNÍ INFORMACE
PARTNERSTVÍ A SPOLUPRÁCE
UŽITEČNÉ INFORMACE
PŘIHLÁŠENÍ
1/1
ZÁKLADNÍ  INFORMACE

O PROJEKTU

Dovolte mi, abych v krátkosti představil projekt - ROAD SHOW 2017 – MY A NAŠE BEZPEČNOST, aneb „SCHOPNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY V KONTEXTU BEZPEČNOSTNÍCH RIZIK A HROZEB 21. STOLETÍ aneb NAŠE BEZPEČNOST A PROSPERITA“

Náplní projektu je cyklus 14 odborných debat a diskusí s veřejností na téma zajištění obrany a bezpečnosti ČR, schopnosti země čelit krizovým situacím a možnostmi efektivní ochrany obyvatelstva, přičemž diskutována budou témata, která jsou podle našeho názoru důležitá proto, aby jednotliví diskutující partneři došli k očekávaným závěrům. Tématy k diskuzi budou zejména interoperabilita, procesní postupy, identifikovatelná rizika, synergie bezpečnosti a ekonomického rozvoje, vzdělávání a v nesmíme zapomenout ani na prezentace a zhodnocení zkušeností.

Domníváme se, že aktuální bezpečnostní hrozby, tedy v nejširším slova smyslu vše, co může rychle zhoršit naši kvalitu života, nebo co nás může omezit, je potřeba v první řadě popsat a to těmi, jichž se to bezprostředně dotýká, tedy občany této země, jejich zástupci z oblasti samosprávy a státní správy, dále odborníky v jednotlivých problematikách, či oborech působících v oblasti obrany a bezpečnosti.

Jako nejviditelnější rizika se nabízí zejména nárůst počtu teroristických útoků a s tím související potřeba efektivnější reakce na krizové situace, což nelze řešit bez analýzy současného právního rámce obrany a bezpečnosti země. S výše uvedeným souvisí popis aktuálního stavu spolupráce bezpečnostních složek v naší zemi, stejně jako současný stav vzdělávacího procesu v oblasti obrany a bezpečnosti. Velmi důležitým, a možná trochu opomíjeným, tématem je efektivita zapojení vědy a výzkumu do oblasti obrany a bezpečnosti a role zejména domácího průmyslu v řešení otázek souvisejících se všemi vyjmenovanými oblastmi.

 

Od projektu očekáváme zejména podněty vedoucí k posílení regionální a celorepublikové efektivní spolupráce všech zainteresovaných subjektů v oblasti obrany a bezpečnosti a tím zajištění větší bezpečnosti země.

Tento zámysl, toto očekávání se neobejde bez podpory obyvatelstva pro naplnění jednotlivých kroků vedoucích ke zvýšení schopnosti země čelit krizovým situacím a získání této podpory obyvatel je jedním z důležitých cílů projektu.

 

Cíle projektu chceme dosáhnout zlepšením stávající situace informovanosti veřejnosti o nutnosti řešení problematiky obrany a bezpečnosti na regionální úrovni s celorepublikovým přesahem a tak získat větší podporu obyvatel při realizaci potřebných kroků posilujících obranu a bezpečnost země.

        

Výstupem projektu by měly být níže uvedené skutečnosti:

Chceme:

- mít informované obyvatelstvo o nutnosti efektivních změn při přípravě na obranu a bezpečnost v rámci regionu, ČR, Euro-Atlantického regionu,

- aby byl popsán reálný stav připravenosti a schopnosti zainteresovaných složek jednotlivých regionů ČR řešit krizové situace,

- napomoci vzájemnému sdílení znalostí a zkušeností v daném regionu v oblasti např. výuky, řešení reálných hrozeb,

Chceme získat:

- podněty pro kvantitativní a kvalitativní změny v oblasti bezpečnosti obyvatel na regionální a celorepublikové úrovni vůči cílové skupině,

- podklady pro návrh metodologie pro přípravu vedoucích představitelů kraje pro řízení krizí,

- podněty pro změnu vzdělávacího procesu obyvatelstva v rámci obrany a bezpečnosti (příprava obyvatel na krizové situace, kybernetická etika, technické obory – robotika, atd.),

- podněty pro formulaci programového prohlášení budoucí vlády,

- racionální podněty pro rozvoj ekonomického růstu ČR s vazbou na identifikovaná rizika

 

Zejména se domníváme, že je nezbytné, aby došlo k intenzivní a efektivní spolupráci státní správy a územní samosprávy, domácího průmyslu a zástupců vědy, výzkumu a vzdělávání (uživatelů).

Mgr. Adolf Kopřiva

ředitel Národního institutu pro obranu a bezpečnost, z. ú.

Více o institutu si můžete přečíst ZDE

ZÁŠTITY A PODPORA

Záštitu a podporu Road Show 2017 udělili:

Miloš Zeman

Prezident ČR

Jan Hamáček

Předseda Poslanecké sněmovny PČR

David Kádner

Předseda Výboru pro obranu PSP ČR

Ing. Roman Váňa

Předseda Výboru pro bezpečnost PSP ČR

 

MgA. Martin Stropnický

Ministr obrany ČR

 

Milan Chovanec

Ministr vnitra ČR

Ing. Vladimír Dlouhý, CSc.

Prezident Hospodářské komory ČR

Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje

Ing. Petr Vokřál
primátor statutárního města Brna

Bc. Libor Hadrava
radní hlavního města Prahy

KONTAKTNÍ INFORMACE

Mgr. Jitka Hrabovská

koordinátor projektu

hrabovska@institutobrany.cz

tel: +420 702 859 667

Mgr. Adolf Kopřiva

ředitel

info@institutobrany.cz

Success! Message received.